• دورهای استعداد یابی مخصوص نوجوانان و جوانان دوره برنامه نویسی و الکترونیک 

کلاس های خصوصی طراحی تا تولید

کلاس های حضوری و خصوصی در شهر کرج

دوره های آموزشی

رزومه خود را با کسب مهارت تغییر دهید

معرفی کتاب و رویداد ها